Bodeling ved skilsmisse, logo Bodeling – advokat hjælper ved skilsmisse

Skilsmisse er en stor og vanskelig beslutning, som medfører udfordringer af juridisk, praktisk, økonomisk og ikke mindst følelsesmæssig karakter.

I skal beslutte, hvem der bliver boende i den fælles bolig, og hvem der skal flytte. Kan den, der bliver boende, betale udgifterne til den fælles bolig, eller må I opgive den? Hvordan deler I jeres fælles bo og økonomi? Skal børnene bo hos mor eller far? Hvordan beskytter I børnene bedst muligt i en skilsmisse? I skal indgå aftaler om underholdsbidrag (populært kaldet hustrubidrag), bodeling af værdier og gæld samt bopæl, samvær og børnebidrag vedrørende børnene.

Hvis familien omfatter børn, skal der tages til stilling til det enkelte barns behov, ønsker og tarv.

–> Læs mere om skilsmisse og børn her

Det er de færreste, der er klar over det store praktiske og juridiske arbejde, der er nødvendigt i forbindelse med skilsmissen. Det gælder om at finde løsninger, lave aftaler og indgå kompromisser mellem ægtefællerne. Et omfattende arbejde, der kan være vanskeligt at overskue, og som let kan give anledning til uenigheder og konflikter.

Netop derfor kan det være anbefalelsesværdigt at have en professionel skilsmisseadvokat med på sidelinjen, der kan besvare alle jeres tvivlsspørgsmål i forhold til skilsmisse bodeling og hjælpe med at få enderne til at gå op. Hos Advokathuset Bredgade tilbyder vi dig og din ægtefælle et personligt rådgivningsmøde om skilsmisse, hvor vores specialiserede skilsmisseadvokat gennemgår jeres skilsmissesag nøje og skaber fundamentet for den helt rette løsning – på jeres præmisser.

>> Læs mere om muligheden for et rådgivningsmøde om skilsmisse her <<

7 vigtige forhold i forbindelse med bodeling ved skilsmisse

Når to personer indgår ægteskab, får de fælleseje ud fra en ”dit er mit”-logik. En logik, der beror på, at deres værdier og gæld, som er indbragt i og opsamlet under ægteskabet, er fælles. Denne logik brydes med skilsmissen og bliver populært sagt erstattet med en ny ”hvad er dit og mit?”-logik. Skilsmissen afføder derfor et behov for en bodeling, der sort på hvidt angiver, hvordan værdier og gæld skal deles.

En bodeling ved skilsmisse er ofte lettere sagt end gjort, og mange frygter en urimelig bodeling. Spørgsmålet er, hvordan du opnår en konstruktiv og smertefri bodeling? Nedenfor følger syv konkrete og brugbare råd til, hvad du som minimum bør vide og have med i dine overvejelser, når du skal i gang med bodeling i forbindelse med skilsmissen.

 • Passiver og aktiver – tilstræb en fair fordeling
 • Få en skilsmisseadvokat – det skaber ro og tryghed
 • Lige børn leger bedst – økonomisk ligedeling af delingsformuen
 • Undtagelser, der bekræfter ligedeling
 • Udtagelse af aktiver – få klarhed over din (fortrins)ret
 • Misbrugs- og reguleringskrav – dit ”værn” mod økonomisk uret
 • Rådighedsfratagelse

Ønsker du yderligere vejledning og rådgivning med hensyn til bodeling i forbindelse med din skilsmisse, er du meget velkommen til at henvende dig eller bestil et personligt rådgivningsmøde hos én af vores advokater med speciale i bodeling.

1. Passiver og aktiver – tilstræb en fair fordeling

Når du og din ægtefælle skal skilles, ophører formuefællesskabet mellem Jer. Det betyder, at I skal tage stilling til, hvordan jeres fælles værdier og gæld skal fordeles. Kort sagt: fordeling af ”aktiver” og ”passiver”. Denne stillingtagen er en forudsætning for, at I kan udarbejde en boopgørelse og bodeling – sammensat i en bodelingsoverenskomst.

Bodelingen er individuelt betinget og afhænger af, hvordan I økonomisk har indrettet Jer under ægteskabet.

 • Har I oprettet en ægtepagt med særeje eller skilsmissesæreje over alle værdier eller kun bestemte værdigenstande?
 • Ønsker den ene at udtage bestemte aktiver?
 • Kan I godkendes af bank og realkredit til at overtage gælden i boligen?
 • Kan den ene ægtefælle finansiere betaling af krav (typisk halvdelen af friværdien) til den anden ægtefælle?
 • Er der indgået aftaler om for eksempel sameje, gæld eller andre lignende forhold?
 • Udløser skilsmissen regulerings- og misbrugskrav?

Dette er bare et lille udpluk af de mange spørgsmål, der ofte opstår under selve skilsmisseprocessen. Spørgsmål, der er nødvendige at få afklaret, og som du med fordel kan drøfte med en erfaren skilsmisseadvokat. Herved skaber du et solidt fundament for at kunne opnå en succesfuld bodeling, hvilket er særlig vigtigt, hvis I har børn sammen, som I fremover skal samarbejde om.

2. Få en skilsmisseadvokat – det skaber ro og tryghed – Rådgivningsmøde til fast pris kr. 3.000

En skilsmisse er ofte forbundet med store følelser og beslutninger. Det er en svær tid for begge ægtefæller og eventuelle børn i ægteskabet. Det kan ofte være vanskeligt at finde overskud til at tage stilling til alle de formelle, praktiske og juridiske omstændigheder – i forbindelse med bodeling.

Derfor kan det være en fornuftig og god idé at tage kontakt til en erfaren skilsmisseadvokat, der er specialiseret i skilsmissesager. Her får du en kompetent og personlig rådgiver, der ud fra kendskab til lige netop jeres konkrete situation og behov kan levere dig en målrettet rådgivning og forhandling i form af skræddersyede løsninger.

Det giver dig tryghed og vished om, at bodelingen og hele skilsmisseprocessen forløber nøjagtig, som den bør og skal. Det er din garanti for, at bodelingen mellem dig og din ægtefælle kan foregå effektivt og målrettet med et godt slutresultat for jer begge fremfor et ulige resultat med en vinder og en taber. Det sidste må bare ikke ske. Skilsmisseadvokaten hjælper dig med at navigere i en følelsesmæssigt belastende situation, så du ikke komme til at træffe beslutninger, du ikke senere kan fortryde, idet en aftale er en aftale.

Hos Advokathuset Bredgade er vi specialister og har mange års erfaring med skilsmisse, bodeling og børn. Vores advokater hjælper med at sikre den mest gnidningsfrie proces – til glæde for både dig og din ægtefælle samt eventuelle fællesbørn. Når du vælger Advokathuset Bredgade, får du derfor en advokat, der er specialist og har erfaring med proceduren, og som tager dig i hånden skridt for skridt. Vi lægger vægt på at give dig overblik og vejledning, så du kan overskue de beslutninger, du skal træffe – i den rigtige rækkefølge og det rette tempo. Det giver dig den ro og tryghed, som du har brug for under skilsmissen.

Advokathuset Bredgade tilbyder rådgivningsmøde til en fast pris på kr. 3.000. På mødet får du et overblik over dine rettigheder og pligter i forbindelse med skilsmisse, underholdsbidrag, bodeling og dine børn. Du får en økonomisk og juridisk vurdering af din situation, og vi besvarer dine spørgsmål, så du får en afklaring af det videre forløb i din skilsmisse og bodeling.

>> Læs mere om rådgivningsmøde om bodeling ved skilsmisse – fast pris 3.000 kr. << – Vi løser over 50 % af vores skilsmissesager på dette rådgivningsmøde.

Kontakt vores erfarne skilsmisseadvokater, Claus C. Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, for at høre mere og at få et overblik over dine rettigheder i forbindelse med skilsmisse, ægtefællebidrag, bodeling og børn. De sidder klar til at give dig en målrettet rådgivning efter dine behov, så du kommer bedst muligt ud af din skilsmisse. Selvom I er enige om skilsmisse, bør I have hver jeres skilsmisseadvokat.

3. Lige børn leger bedst – økonomisk ligedeling af delingsformuen

Vi kender alle sammen udtrykket ”lige børn leger bedst” – og det gælder på sin vis også for voksne, når der tales om bodeling. Udgangspunktet i dansk ret er, at der ved skilsmisse laves en afstemt og fair ligedeling af jeres fælles værdier og gæld, så ingen bliver forfordelt eller overset.

Ved ligedelingen udarbejdes en boopgørelse, som er et regnskab over Jeres aktiver og passiver, hvorefter de fordeles mellem dig og din ægtefælle. Et ligedelingsprincip, der i fagsprog ofte refereres til som ”den legale formueordning”, da denne ordning automatisk vælges, hvis ikke I har etableret særeje eller skilsmissesæreje. Men lad os lige knytte et par konkrete tal på ovenstående for at gøre det mere forståeligt:

Hvis du ejer en ejendom med en friværdi på kr. 1.000.000 og et sommerhus med en friværdi på kr. 500.000, skal du aflevere halvdelen af den værdi på kr. 750.000 til din ægtefælle ved skifte. I beregningen opgøres jeres formue og gæld hver for sig – det vil sige som to separate delingsformuer. Tilsammen udgør hver jeres delingsformuer ét samlet formuefællesskab.

I visse tilfælde vil ligedelingen skabe et åbenlyst urimeligt resultat, hvis ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning. I disse tilfælde har du mulighed for en såkaldt skævdeling mellem dig og din ægtefælle, så I hver især beholder værdien af Jeres egen formue og gæld. Denne ordning følger af loven om ægtefællers økonomiske forhold (også kaldet ægtefælleloven), som har erstattet den tidligere retsvirkningslov.

>>Læs mere om skilsmisse, økonomi, formue, gæld og pension<<

Så uanset hvordan jeres respektive delingsformuer ser ud, vil det være yderst fornuftigt og anbefalelsesværdigt at tage fat i en skilsmisseadvokat med speciale og erfaring i bodeling, der kan rådgive jer til den optimale og mest retfærdige løsning. Hos Advokathuset Bredgade har I mulighed for at få et personligt rådgivningsmøde, hvor vores specialiserede skilsmisseadvokat besvarer alle jeres tvivlsspørgsmål i forhold til ligedeling af delingsformuen og giver jer klarhed omkring jeres økonomiske og juridiske rettigheder ved bodelingen.

4. Undtagelser, der bekræfter ligedeling

Ingen lovbestemmelser uden et par undtagelser, der bekræfter reglen. Og sådan forholder det sig også med ligedelingsprincippet i forbindelse med bodeling ved skilsmisse. Det kan eksempelvis være rimelige pensionsordninger, der ikke længere deles ved skilsmisse. Det kan også være, at du og din ægtefælle har etableret særeje eller skilsmissesæreje. Et særeje aftales ofte gennem en ægtepagt. Det vil sige en kontraktuel og bindende aftale, som ægtefællerne underskriver og tinglyser – enten under eller forinden indgåelse af ægteskabet. Særeje kan også opstå i forbindelse med arv eller som gave fra en tredjepart.

>>Læs mere om skilsmissesæreje<<

Men hvad betyder skilsmissesæreje så reelt set for dig? Lad os give dig et par konkrete eksempler:

1) Hvis du er ejer af en virksomhed, som udgør dit skilsmissesæreje, vil værdien af denne virksomhed ikke være en del af delingsformuen. Som udgangspunkt bliver din virksomhed altså ikke påvirket af skilsmissen.

2) Et særeje er langt fra begrænset til kroner og ører. Særeje kan være udformet i mange forskellige aktiver. Har du eksempelvis en bil, der er særeje, som du sælger for kr. 200.000, vil de kr. 200.000 også være dit særeje, såfremt du sørger for at holde beløbet adskilt og ikke blander beløbet sammen med jeres fælleseje. Vælger du efterfølgende at købe en campingvogn for kr. 200.000 bliver campingvognen på samme måde dit særeje. Værdien og formuestatussen forbliver altså den samme trods forskellige aktiver. Dette kaldes i jurasprog for ”surrogationsprincip”.

3) Køber du et aktiv med penge taget fra både delingsformuen og særejeformuen, får det pågældende aktiv status som ”brøkdelssæreje”. Her fastsættes brøkdelen ud fra, hvor meget du har brugt fra de to respektive formuer ved købet.

Ovenstående undtagelser fra ligedelingsprincippet er langt fra udtømmende, da lovgivningen på feltet også rummer en række andre undtagelser, der ikke er omfattet af bodelingen. De kan eksempelvis omhandle personlige genstande såsom smykker, rimelige pensionsordninger og pensionsordninger generelt set i kortvarige ægteskaber samt meget andet.

Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvorvidt og hvilke undtagelser der gør sig gældende i netop din skilsmissesituation, og derfor bør du altid konsultere en skilsmisseadvokat, der kan udrede situationen og skabe klare linjer. Du kan til hver en tid kontakte vores erfarne skilsmisseadvokater, der står klar til at tage et personligt rådgivningsmøde med dig og yde såvel juridisk som praktisk rådgivning om, hvordan du og din ægtefælle håndterer jeres bodeling bedst muligt.

>> Bestil et personlige rådgivningsmøde om bodeling ved skilsmisse her <<

5. Udtagelse af aktiver – få klarhed over din (fortrins)ret

I en bodeling ved skilsmisse kan der opstå uenighed om, hvem der har ret til at udtage bestemte aktiver – det vil sige, hvem der kan få tildelt hvad. Dette kan eksempelvis dreje sig om en bil, som du og din ægtefælle har købt sammen, jeres fælles sommerhus eller familiens helårsbolig. Men hvem var det lige, der primært finansierede disse aktiver i sin tid, og hvem har ret til at få dem?

Udgangspunktet er, at den ægtefælle, der står som ejer, har fortrinsret til at udtage aktivet. Eksempelvis har du retten til familiens helårsbolig, hvis du har købt og betalt den. Det er dog ikke altid så simpelt og lige til.

Du har nemlig også mulighed for at udtage din ægtefælles aktiver, hvis aktivet har væsentlig betydning for eksempelvis at kunne opretholde det fælles hjem. Her er der tale om den såkaldte ”krydsende udtagelsesret”. Det vil sige, at du kan udtage et aktiv, der tilhører din ægtefælle.

Hvis kun én af jer ønsker at udtage et aktiv, er denne person som udgangspunkt fuldt ud berettiget til dette – så længe personen har økonomisk råderum i sin delingsformue. Overskrider værdien af aktivet personens delingsformue skal det overstigende beløb betales kontant.

6. Misbrugs- og reguleringskrav – dit ”værn” mod økonomisk uret

Det store regnskab i forbindelse med bodeling ved skilsmisse går desværre ikke altid lige op i første omgang. Har din ægtefælle for eksempel haft et heftigt (over)forbrug eller lavet voldsomme investeringer, som du måske ikke kendte til, kan dette i værste tilfælde smitte negativt af på dig. Heldigvis er lovgivningen udstyret med det såkaldte misbrugskrav og reguleringskrav, der kan være med til at mindske risikoen for misbrug af ægteskabets økonomiske ”fællespulje”.

Misbrugskrav kan rejses, hvis din ægtefælle har misbrugt jeres delingsformue – for eksempel i form af et uhensigtsmæssigt stort forbrug eller tab af penge ved spekulationspræget forretning og gambling. En sådan misbrugssituation vil naturligt formindske jeres delingsformue, og her sikrer misbrugskravet, at du som uskyldig part bliver ”kompenseret” med et mindre boslod, altså et mindre udgiftsbeløb.

Et reguleringskrav beskriver overordnet set den omvendte situation. Reguleringskravet kan aktualiseres, hvis du har brugt dine personlige særejemidler til at forøge jeres delingsformue. Det kan eksempelvis være, at du bruger din særejeopsparing til husrenovering, som derved forøger værdien af jeres fællesbolig (der er delingsformue). På samme måde som ved misbrugskravet er formålet her at ”kompensere” dig økonomisk for din investering, når bodelingens regnskab opgøres. Forestiller vi os den modsatte situation, kan der også rejses reguleringskrav. Eksempelvis hvis din ægtefælle vælger at (mis)bruge midler fra jeres delingsformue til at forøge sin egen særejeformue.

Kort sagt: Der kan altså være både penge og retfærdighed at hente i sidste ende ved at forskyde beregningsgrundlaget. Har du mistanke om misbrug og misvedligeholdelse af jeres delingsformue, er det altid en rigtig god idé at tage fat i en skilsmisseadvokat, der kan garantere dig, at bodelingen foregår juridisk korrekt.

Hos Advokathuset Bredgade kan vi sikre dig (og/eller din ægtefælle) en retfærdig fordeling af jeres fælles værdier, aktiver og eventuel gæld – inden for lovens rammer. Vi tilbyder dig et personligt og skræddersyet rådgivningsmøde, hvor vi kortlægger jeres skilsmissesituation med henblik på at finde den ideelle og mest retfærdige løsning på bodelingen.

7. Rådighed under skiftet – din sikring af personlige aktiver

Det følger af lovgivningen, at ægtefællerne i forbindelse med skilsmisse eller separation har ret til at råde over egne aktiver under bodelingen – det såkaldte ”særrådighedsprincip”. Dette i modsætning til reglerne ved dødsbobehandling.

Skifteretten har dog mulighed for at fratage ejerægtefællen et aktiv, der tilhører delingsformuen, hvis der er risiko for, at ejerægtefællen misbruger (eller misligholder) aktivet, og dermed reducerer skilsmisseboets samlede delingsformue. Her kan skifteretten gribe ind, så boslodet – det vil sige andelen af fællesboet – til både dig og din ægtefælle ikke formindskes unødigt.

Et eksempel på sådan misligholdelse af aktiver kan være, hvor den ene ægtefælles dyre malerier bliver opbevaret uforsvarligt i en kold og fugtig garage, hvilket forårsager skade på malerierne, som derved mister værdi – en såkaldt vanrøgtssag. Et andet eksempel kan være, at ægtefællen har foretaget en lemfældig eller højrisikabel investering af en fællesopsparet formue i usikre værdipapirer, eller at ægtefællen har finansieret gavekøb til eksempelvis sin nye samlever med penge fra en opsparing, som udgør delingsformue.

For at have 100% vished om og retmæssig sikkerhed for, hvad der er dit, og hvad der er mit, anbefales det at få en skilsmisseadvokat med ind over jeres sag. På den måde kan I vide jer sikre på, at aktiver fordeles på den mest retfærdige måde, hvor hverken du eller din ægtefælle forfordeles eller snydes.

Kontakt os og book et personligt rådgivningsmøde hos én af vores erfarne skilsmisseadvokater med speciale i bodeling til en rådgivningssnak om, hvordan vi guider jer sikkert igennem skilsmissen – på mest retfærdig vis.

>> Bestil et rådgivningsmøde om bodeling ved skilsmisse lige her <<