Retssager og voldgiftssager advokat Retssager og voldgiftssager

Det sker ofte, at virksomheder ender i uheldige og uønskede situationer, der kræver retslig og juridisk indblanding i forsøget på at få udbedret en konkret problemstilling eller opnå retfærdig, objektiv afgørelse. Denne indblanding behandles af advokater, der med fagspecifik indsigt og kompetence kan yde rådgivning og vurdere sagen såvel som føre sagen på vegne af den pågældende virksomhed. Dette gælder uanset, om sagen bliver ført som en klassisk retssag med afgørelse ved domstolene eller som en såkaldt voldgiftssag, der modsat domstolsbehandlingen bliver afgjort af en privat ret, ”voldgiftsretten”, bestående af personer, som begge parter i tvisten er blevet enige om at indsætte til formålet.

Står du over for en retssag eller voldgiftssag, og vil du gerne forberede dig bedst muligt kan du nærmere nedenfor, hvor vi gennemgår en række af de mest centrale ”must know”-punkter i forbindelse med retssager og voldgiftssager. Herved bliver du klædt bedre på til at kunne håndtere din virksomheds sag optimalt – i nært samarbejde med virksomhedens advokat.

Du er altid meget velkommen til at kontakte vores erfarne advokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, som står klar til at sætte sig ind i din rets- eller voldgiftssag og dine behov, og som på baggrund heraf kan yde kompetent og tilpasset rådgivning.

Retssagen – et kraftfuldt juridisk værktøj

De fleste virksomheder foretrækker naturligt nok at løse konflikter og tvister i mindelighed – ideelt set uden om retssystemet. Men i visse tilfælde er sagens karakter, værdi og konsekvens så stor og omfattende, at det er nødvendigt at føre en regulær retssag. Dette gør sig især gældende i tvister vedrørende eksempelvis større og mere alvorlige kontraktbrud, erhvervsretlige krænkelser eller i sager, hvor der er meget høje pengebeløb på højkant.

Uanset hvilken tvist af ovenstående karakter, der er tale om, kan retssagen her være et ekstremt kraftfuldt og effektivt juridisk værktøj. Eller man fristes til at kalde det for et skarptskydende ”våben”, der i bedste fald kan vinde sagen over på din side – til din fordel. Med en retssag kan du desuden forene to stridende parter, der ikke kan nå til enighed om en løsning i fællesskab, som de begge kan leve med. Inden for retssagens rammer kommer parternes aftale eller den relevante lovgivning i spil, og sagens konkrete indhold bedømmes af uafhængige dommere, der på baggrund heraf kan træffe en beslutning og afsige den endelige dom.

En retssag er en længerevarende og omstændelig proces, og vi vil derfor i det følgende uddybe og beskrive processens forskellige deleelementer og trin. Det er dog vigtigt indledningsvis at påpege, at en domstolsafgørelse kan tage lang tid, og at afgørelsen fra én instans kan blive ændret helt eller delvist af en anden og højerestående domstol. Det er derfor vigtigt at have kyndig juridisk bistand før, under og efter en retssag, så du er sikret et forløb, hvor der er taget højde for alt fra processuelle forhold til de praktiske og juridiske opgaver i forbindelse med rettens behandling af din sag.

Kontakte vores erfarne advokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, til en uforpligtende snak om, hvordan bedst muligt håndterer din retssag.

Tvistafgørelse ved voldgift – din mulighed for specialiserede dommere

Et stort antal tvister mellem virksomheder afgøres i dag ved voldgift, hvilket i første omgang forudsætter, at de implicerede parter er enige om at lade sagen afgøres ved netop voldgift. Voldgiftretten består kort fortalt af én eller flere dommere, som parterne selv vælger og sammensætter. Sagt med andre ord: Begge parter nedsætter deres ”egen ret” – voldgiftretten – med henblik på at finde en løsning, der passer begge parter, og dermed afslutning på deres sag.

At gå til voldgiftretten frem for de almindelige domstole har flere fordele. Først og fremmest har parterne mulighed for at udvælge dommere, der har speciale inden for det specifikke emne, der skal afsiges dom om. Denne mulighed findes ikke ved de almindelige domstole, hvor dommerne som regel er ”generalister” – det vil sige kompetente inden for en bred vifte af juridiske emner fremfor at have dybdegående viden om og erfaring med ét eller få områder. Dette sikrer, at sagen udelukkende behandles af juridiske eksperter med forståelse for præcis dét konkrete retslige felt, som din sag vedrører.

En anden stor fordel ved at vælge voldgiftretten er, at du har mulighed for at holde din voldgiftssag privat. Danmark er kendt for at have et åbent retsvæsen, hvor offentligheden for så vidt muligt skal have indsigt, hvilket faktisk er direkte indskrevet i grundloven som en ret. Denne offentlige indsigt kan du omgå i voldgiftssager, hvor begge parter kan løse deres uenigheder uden offentlighedens indblanden og viden herom.

Den private tilgang til retssagen kan være en ønskværdig og fordelagtig løsningsmodel i sager, hvor udfaldet eller selve omstændighederne kan skade din egen eller modstående parts omdømme, omsætning eller lignende vigtige forhold. Dette er blandt andet en af grundene til, at mange virksomheder indsætter en voldgiftsklausul i handelsbetingelserne eller kontrakterne, da det muliggør, at eventuelle tvister kan løses bag lukkede døre.

En tredje fordel ved at føre din sag i voldgiftretten er, at en voldgiftskendelse endegyldig. Hvis du vælger at føre din retssag ved de almindelige domstole, kan det ofte resultere i en dyr og langtrukken proces, da sagen typisk vil skulle igennem alle tre retsinstanser: fra byretten, via landsretten og hele vejen til højesteretten. I princippet kan de enkelte parter aftale, at der i en voldgiftssag skal være mulighed for at kunne appellere kendelsen. Behandlingstiden hos voldgiftsretterne er typisk også kortere, hvilket kan være belejligt i sager, hvor tid er en knap ressource.

Om din sag egner sig til at blive ført ved de almindelige domstole, eller om du gør klogt i at vælge voldgiftretten, er dybt individuelt fra kontekst til kontekst, og valget er udelukkende op til dig og den anden part i sagen at træffe. Det anbefales dog stærkt, at I tager en kyndig advokat med på råd, der kan løbe jeres sag igennem og rådgive jer til den rette og mest gavnlige løsning.

Vores erfarne advokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, er kun et opkald væk, og vi står altid står klar til at vejlede dig.

Retssagens forløb – trin for trin

Mange har måske en lidt forsimplet opfattelse af, hvordan et retssagsforløb ser ud. Man kan let foranlediges til at tro, at forløbet begrænser sig til én enkelt dag i retten, hvor dommeren vurderer sagen og herefter afsiger en dom. Men så hurtigt og nemt forløber det nu sjældent i praksis. En retssag består nemlig typisk af en lang række trin og delprocesser, som vi nedenfor vil forsøge at skitsere for dig.

Enhver retssag tager udgangspunkt i en stævning. Stævningen går overordnet set ud på, at den ”indstævnede person” – det vil sige den person, der er blevet indkaldt til at møde for retten – møder op i den pågældende ret for at få sin sag belyst og i sidste ende afgjort. Efterfølgende er det rettens ansvar at forkynde, altså indkalde, modparten til at møde i retten. I praksis kan det eksempelvis være politiet, der formidler og uddeler en sådan forkyndelse til den indstævnede person.

Herefter har modparten nu mulighed for at indgive et svarskrift – for eksempel igennem sin advokat. I dette forholder advokaten sig specifikt til dét, du har beskrevet i stævningen. Selve svarskriftet kan både udleveres til retten og til dig eller din advokat.

Næste skridt i processen er, at sagens forberedelse påbegyndes. Her beslutter retten sig for, hvordan sagen skal forløbe og indkalder eventuelt til et møde med henblik på at drøfte sagens forløb nærmere.

Forberedelsen afsluttes med en såkaldt ”hovedforhandling”, hvilket udgør det sidste punkt i forbindelse med en retssag, inden der efterfølgende afsiges en endelig dom af domstolene.

Når dommen er afsagt, har parterne mulighed for at anke afgørelsen, såfremt de vurderer, at afgørelsen er helt eller delvist forkert og uretfærdig. Alle har som udgangspunkt ret til at få deres sag prøvet to gange – henholdsvis i by- og landsretten. Du kan ansøge hos Procesbevillingsnævnet om at få din sag prøvet hos Højesteret, hvilket kræver en advokats tilstedeværelse og hjælp.

Kontakte vores erfarne advokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, hvis du har brug for rådgivning om din retssags forløb og delprocesser.

Behandling af fogedforbud – din virksomheds ”sikkerhedsværn”

Et fogedforbud kan i sin enkelthed beskrives som et forbud mod en given handling, der er rettet mod en virksomhed eller person. En sådan handling kan for eksempel være et medie, der bliver pålagt et forbud mod at skrive om en given virksomhed eller nævne en konkret person. En overtrædelse dette forbud kan udløse en strafferetlig konsekvens – det vil sige en handling, der kan indbringes for domstolene.

Lad os lige tage et par konkrete eksempler fra den virkelige verden. I en nyligt afsagt dom og sag vedrørende tidligere chef for PET, Jacob Scharf, bestemte både by- og landsretten eksempelvis et fogedforbud mod JP/Politikens Hus A/S i henhold til publiceringen af bogen ”Syv år for PET – Jacob Scharfs tid”. Et andet eksempel kan være, at fogedforbuddet anvendes til at forhindre markedsføringen og salget af bestemte produkter, hvor der er mistanke om ophavsret- eller varemærkekrænkelser.

Et fogedforbud er således et effektivt værktøj i sager vedrørende eksempelvis immaterielrettigheder, hvor det kan være nødvendigt at handle øjeblikkeligt og hurtigt, og hvor processen i forbindelse med en almindelig retssag ville være for langsommelig. I disse tilfælde vil et fogedforbud kunne sikre en midlertidig løsning, der kan ”købe” den fornødne tid, indtil at sagens forhold og juridiske omstændigheder kan blive vurderet af en dommer.

Hos Advokathuset Bredgade har vi bred erfaring med sager i relation til fogedforbud, og vores advokater handler hurtigt og effektivt, så du altid har sikkerhed for, at dine rettigheder ikke krænkes, mens hovedsagen behandles ved domstolene. Det gælder om at sætte ind hurtigst muligt og handle proaktivt i sager som disse, da det kan have store konsekvenser at forholde sig passivt, idet det vil give den krækende part i sagen mulighed for at indarbejde og udbrede kendskabet til sit produkt på markedet og således fravriste markedsandele til egen fordel.

Med os som din juridiske sparringspartner er du sikret kompetent rådgivning, høj faglighed og professionel diskretion samt en kort behandlingstid. Vi tilbyder dig en bred vifte af kompetencer, der sætter os i stand til at agere på tværs af fag- og retsområder, så du udelukkende modtager specialiseret og målrettet vejledning i relation til lige netop dét felt, som din sag beskæftiger sig med.

Tvangsfuldbyrdelse i Fogedretten

Det er desværre ikke alle sager, der bliver løst hurtigt og nemt uden problemer. Der kan opstå situationer, hvor to parter ikke kan nå til enighed og ikke formår at finde en passende løsning i mindelighed og under ordnede forhold. Det kan eksempelvis skyldes uenigheder i forbindelse med afvikling af gæld, eller sager hvor den ene af parterne ikke ønsker at bidrage til afviklingen. I sådanne situationer kan kreditor søge at få sit krav tvangsfuldbyrdet ved hjælp af Fogedretten – for eksempel ved at gøre udlæg i skylderens (gældsstifterens) aktiver efter bestemmelser i Retsplejeloven. Eller formuleret lidt anderledes: Ved at inddrage (dele af) skylderens lønindkomst, formue eller ejendele, så kreditoren kan modtage det tilgodehavende (beløb), som kreditoren har krav på.

Inden skyldnerens ejendele kan opgøres og efterfølgende afsættes på tvangsauktion, er der dog en række forhold og omstændigheder, som er vigtige at have in mente og tage i betragtning. På samme måde kan Fogedretten også vælge at undtage særlige aktiver fra at indgå i tvangsauktionen, hvilket således reducerer den dækning, du som kreditor kan forvente. Manglende indsigt i disse processuelle forhold kan betyde, at et krav ikke kan gennemføres som fogedforretning, eller at dækningen af dit tilgodehavende ikke opvejer omkostningerne ved at føre sagen. Forhold, som kan være vanskelige at gennemskue, og som kan have alvorlige implikationer for dig.

Derfor er det fornuftigt at konsultere en specialiseret advokat, der kan kortlægge dine muligheder og sikre, at dine retslige krav kan behandlet som fogedforretning. Hos Advokathuset Bredgade har vi stor erfaring med håndtering af sager i Fogedretten vedrørende tvangsfuldbyrdelse af krav i alle størrelser. Vi tilbyder en indledende juridisk vurdering af dine muligheder for som kreditor at blive erklæret ”fyldestgjort” (altså kunne opfylde de nødvendige økonomiske krav) via tvangsfuldbyrdelse. Derudover kan vi agere din personlige rådgiver igennem hele forløbet, der varetager retsmøder og dialog med Fogedretten.

Kontakte vores erfarne advokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, og få tilknyttet en kompetent erhvervsadvokat, der arbejder stålsat og målrettet for at følge dit krav til helt dørs, og som sikrer dig den bedste løsning.

Få juridisk vejledning i forbindelse med din rets- eller voldgiftssag

En rets- eller voldgiftssag kan være en omstændelig proces med potentielle faldgruber og barrierer – især i forbindelse med erhvervsforhold, hvor fodfejl og oversete lovbestemmelser kan koste både tid, besvær og i værste fald store summer af penge. For at sikre dig et tilfredsstillende juridisk resultat og en ”lykkelig slutning” på din konkrete sag – som i øvrigt er 100% i overensstemmelse med den relevante lovgivning og parternes indgåede aftale – er det alfa og omega at have en erfaren advokat og sparringspartner med på holdet.

Netop dette kan vi hos Advokathuset Bredgade være behjælpelige og leveringsdygtige med.

Vi har stor erfaring med både civile retssager og voldgiftssager med arrest, fogedforbud og tvangsfuldbyrdelse, hvor vi fører retssager fra henholdsvis byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Højesteret samt diverse voldgiftsretter – herunder både de faste voldgiftsretter i Danmark, ad-hoc-voldgiftsretter og internationale voldgiftsretter.

Vores CV tæller et væld af juridiske emnefelter og discipliner. Uanset om du står i en konkret sag, der skal føres, om du mangler sparring og rådgivning på din egen sagsføring, eller om du generelt ligger inde med uafklarede tvivlsspørgsmål i forhold til din virksomheds situation og sagsanliggende, kan vi være behjælpelige og leveringsdygtige med skræddersyede løsninger – på såvel det rådgivende som det eksekverende plan.

Du er således garanteret en fagligt specialiseret, skræddersyet og tilpasset behandling af din sag, så du kan nå i mål – sikkert og hurtigst muligt. Vores sagsportefølje afspejler klienter og sager i alle størrelsesordener fra hele landet, og vores advokater arbejder altid ud fra principper om stærk fortrolighed, diskretion og professionel håndtering. Kort sagt: sagshåndtering på dine præmisser og med hensyntagen til dine behov.

Kontakt Advokathuset Bredgade og få en uforpligtende sagsvurdering

Ønsker du en uforpligtende vurdering af din sag, er du mere end velkommen til vores erfarne advokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, til en uforpligtende snak om, hvordan bedst muligt håndterer din retssag. Sammen kortlægger vi de konkrete omstændigheder og fremlægger dine muligheder for at få medhold hos domstolene. Altid med konstant øje for de potentielle juridiske risici og faldgrupper, din sag måtte rumme. På baggrund heraf kan vi i fællesskab træffe en kvalificeret beslutning i forhold til, hvorvidt sagen bør tages i retten.

Advokathuset Bredgade er med andre ord din garanti for at have optimal rygdækning i form af kompetente juridiske ressourcer ved hånden. Advokathuset Bredgade har erfaring med retssager og voldgiftssager.

Vi bistår i civile retssager og voldgiftssager med arrest, fogedforbud og tvangsfuldbyrdelse, hvor vi fører retssager for byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Højesteret samt voldgiftsretter herunder de faste voldgiftsretter i Danmark, ad-hoc voldgiftsretter og internationale voldgiftsretter.

Vi ser frem til at høre fra dig for at vurdere og behandle din sag.