Advokatkontor i København, blåt logo Profil

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle sager og ved sagens begyndelse accepterer du betingelserne.

Beskrivelse af opgave og rådgivning

Når Advokathuset Bredgade påtager sig en opgave, sender vi mail med beskrivelse af det aftalte arbejde og estimerede tidsforbrug, hvis det er muligt. Du er til enhver tid velkommen til at få oplyst hvor meget tid der er brugt på din sag. Arbejdets omfang kan ændres undervejs i sagen. Advokathuset Bredgade undersøger for eventuel interessekonflikt når sagen begyndes og derfor bedes du oplyse navn og adresse på modpart i sagen.

Salær

Salær for advokatbistand afregnes efter tidsforbruget på sagen med 3.500 kr. pr. time. Arbejdets omfang, sagens art, sagens udfald og ansvaret forbundet med sagen kan også indgå i fastsættelsen af salæret. Kørsel afregnes til halv timetakst.

For nogle sager opkræves et depositum, som indbetales til kontorets klientkonto. For længerevarende sager kan der ske delafregning af salæret hver måned eller kvartal. Eventuel retsafgift, tinglysningsafgift og udlæg i sagen betales ud over salæret. I visse sager er det muligt, at få fri proces eller retshjælpsdækning, og du bør derfor undersøge, om det er muligt i din sag – se betingelserne på www.domstol.dk/saadangoerdu/raadgivning/friproces/

Timeprisen kan reguleres hvert år den 1. april med 4%.

Identifikation, hvidvask og persondata

Identifikation (kørekort og sygesikringskort) bedes forevist. For selskaber bedes ejerskab oplyst.

Alle advokater er omfattet af lov om hvidvask og er forpligtet til at foretage indberetning til SØIK, hvis der er mistanke eller rimelig formodning om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Advokathuset Bredgade er dataansvarlig efter persondataloven. Vi indsamler, modtager, behandler, videregiver og opbevarer persondata, der er nødvendige til behandling af din sag, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Persondata opbevares efter lovene og bliver herefter slettet. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at vi retter eller sletter oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Advokatansvar og ansvarsbegrænsning

Alle advokater hos Advokathuset Bredgade er en del af Advokatsamfundet og er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Alle advokater er underlagt tavshedspligt i medfør af de advokat etiske regler fra Advokatsamfundet.

Advokathuset Bredgade har fastsat interne retningslinjer for at undgå interessekonflikter.

Erstatningsansvar for enhver advokat hos Advokathuset Bredgade er begrænset til ansvarsforsikringens dækning på maksimum på 5 mio. DKK pr. opgave og omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab. Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi har overladt dele af opgaven til efter aftale med dig.

For navn på ansvarsforsikringsselskab se under Generelle Oplysninger om hvert advokatfirma i kontorfællesskabet.

Klientkonto

Klientkontnr. – se under hvert advokatfirma hos kontorfællesskabet Advokatfirmaet Bredgade – Generelle oplysninger.

For dødsboer og nogle sager tegnes særskilt klientkonto I Nykredit Bank i boets eller dit navn. Indestående på alle klientkonti er omfattet af lov om garantifond for indskydere og investorer med en grænse på dækning af maksimalt 100.000 EUR. Beløbsgrænsen omfatter dit samlede engagement i Nykredit Bank på egne konti og klientkonti. Advokathuset Bredgade ikke ansvarlig for tab, der skyldes overskridelse af dækningsmaksimum.

Ophævelse

Begge parter er til enhver tid berettiget til at ophæve samarbejdet. Eventuel ophævelse fra Advokathuset Bredgade skal ske med passende varsel af hensyn til dig og frister i sagen. Salær for arbejde udført indtil ophævelse afregnes.

Advokatkontor i København, ikon i farve Generelle oplysninger

Advokathuset Bredgade er et kontorfællesskab mellem flere advokatfirmaer.  Alle advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er omfattet af en advokatansvarsforsikring.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokaten og/eller utilfredshed med advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokathuset Bredgade er et advokatkontorfællesskab mellem følgende advokatselskaber:

  • Advokathuset Bredgade ApS, CVR-nr. 31501555, er et anpartsselskabs med advokat Claus C. Hansen og advokat Martine L. Tox.
  • Advokatfirma Sandra Moll, CVR-nr. 26947383, er et enkeltmandsfirma.
  • Mangor Advokatfirma v/Rasmus Mangor Andersen, CVR-nr. 35102744, er et enkeltmandsfirma.